HS

 

 

 - drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne HS z drewna to bardzo funkcjonalna i komfortowa konstrukcja, która zapewnia oszczędność miejsca,

- dzięki dużej powierzchni szyb wnętrze jest przepełnione światłem,

- zastosowanie okuć HS-Portal sprawia że przesuwanie ogromnych skrzydeł jest proste i nie wymaga użycia dużej siły,

- zespół jezdny wyposażony w kółka poruszające się po aluminiowych prowadnicach,

- 4 punkty ryglowania w standardzie,

- niski energooszczędny próg.

 

 

 

 

Łatwość przesuwania ogromnych skrzydeł drzwiowych systemów HS dzięki zastosowaniu najwyższej jakości okuć G-U. Zespół jezdny złożony z kółek poruszających się w aluminiowych prowadnicach to gwarancja płynnego i cichego przesuwania segmentów systemu. Niski, energooszczędny próg ułatwi funkcjonowanie także osobom niepełnosprawnym, a wielko­szybowe skrzydła zapewnią doskonałe doświetlenie wnętrz oraz ułatwią ich aranżację ze względu na wielką oszczędność miejsca. Budynek wyposażony w system HS będzie zabezpieczony przed włamaniami dzięki aż 4 punktom ryglowania w standardzie. Można spać spokojnie... a później obudzić się w domu pełnym słońca.

 

 

 

 

Okucia

 

Okucia równolegle-przesuwne
GU-966 (drewno/PCV) i GU-968 (aluminium)

Innowacyjne sys­temy okuć wykluczają nieprawidłową obsługę

 

Szersze przejście, prostsza obsługa, większy komfort

W przypadku sys­temów okuć równolegle-przesuwnych już sama funkcja sys­temu okuć gwa­ran­tuje bezpie­czną i właściwą obsługę oraz korzys­tanie z drzwi. W ten sposób unikamy uszkodzeń okuć, ele­mentów oraz bryły budynku.

Innowacyjna kombi­n­acja nowych wózków nożycowych z łożys­kami kul­kowymi, które są pozycjo­no­wane na górnej części skrzydła oraz sprawdz­onych wózków okucia równolegle przesuwno-uchyl­nego zamon­towanych na dolnej płaszczyźnie skrzydła pozwala na swobodne i łagodne porus­zanie się skrzydeł do pozycji otwartej i zamkniętej.

Okucia równolegle przesuwno-uchylne z Gretsch­-Unitas zapew­niają sku­teczne i długo­trwałe użyt­kowanie dzięki precyzyjnej funkcjo­nal­ności oraz speł­niają indywidualne życzenia kon­su­menta co do komfortu i jakości.

Okucia równolegle-przesuwne GU-966 (drewno/PCV) oraz GU-968 (aluminium) są optymalnym rozwiąza­niem objek­t­owym dla okien i drzwi o ciężarze do 200 kg i szerokości skrzydła do 2000 mm.

 

To ofe­rują okucia równolegle-przesuwne GU-966, GU-968:

  • Zróżnicowane warunki kli­matyczne często powo­dują konie­czność regulacji trzpieni ryglujących. Samo­re­gulujący grzybek CLEVERLE dopasowuje się do zmi­ennych warunków we wrębie. Zmniejsza to w znaczący sposób konie­czność prze­prowa­dzania regulacji na oknie.
  • Zabezpie­czenie przed niewłaściwą obsługą dostar­czane jest seryjnie z obwiednią UNI-JET
  • Okucia GU umożliwiają wyko­nanie ele­mentów o wadze skrzydła do 200 kg i szerokości do 2000 mm

 

Zastosowanie Wymiar ramy [mm]   Szerokość skrzydła we wrębie [mm] Wysokość skrzydła we wrębie [mm]  Maks. waga skrzydła [kg] 
drewno / PCV        
GU-966/150 38 640 – 2000 730 – 2350 200
GU-966/200 43 640 – 2000 730 – 2350 200
aluminium        
 GU-968/150  38  600 – 2000  730 – 2400 200
 GU-968/200  43  600 – 2000  730 – 2400 200

 

 


 

Okucia przesuwno – składane GU-823 und GU-923

dolnobieżny

 

Okucia przesuwno - składane GU-823 (Aluminium) und GU-923 (drewno, PCV) otwierają nowe możliwości. Dzięki wyso­kiej nośności okuć mogą być zastosowane duże przes­zklenia i zredu­kowana ilość skrzydeł. Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych zabezpiecza niezwykle spokojny ruch podczas obsługi. Elemnty okien o szerokości od 6700 mm i wadze poje­dynczego skrzydła do 130 kg porus­zane są bez hałasu i bardzo lekko.

Każde skrzydło może być wypo­sażone w wyso­kiej jakości obwiednię z pro­gramu okuć obwied­niowych UNI-Jet. Dzięki temu okucia przesuwno-składane osiągają wyższy sto­pień bezpie­czeństwa i szc­zel­ności.

Wszystkie widoczne części okuć i osłonki wyko­nane są z metalu, ich nowo­czesne wzor­nictwo podkreśla ich elegancki wygląd.

Wszystkie widoczne ele­menty okuć i osłonki wyko­nane są z metalu, swoim wyglądem odpowiadają elegan­ckiemu i nowo­czesnemu wzor­nictwu.

 

 

Okucia przesuwno–składane dolnobieżne w szczegółach:

  • Dla ele­mentów do 130 kg wagi skrzydła – jest to optymalne rozwiązanie otwierania jes­zcze większych powierzchni za pomocą mniejszej ilości skrzydeł.
  • W połączeniu z pro­giem sys­temowym GU do zastosowania dla „Mies­zkania bez barier“ zgodnie z DIN 18040
  • Optymalizacja antywłama­niowości i szc­zel­ności następuje przez zastosowanie obwiedni cen­tralnej UNI-JET, którą można zabudować na każdym skrzydle.
  • Wózki bieżne dolne z każdo­r­azowo sześcioma rolkami o łożysku kul­kowym izo­lowanym tworzywem sztucznym i dwiema gór­nymi rolkami pro­wa­dzącymi umożliwiają także ciężkim skrzydłom bezgłośne i pewne pro­wa­dzenie
  • Regulowane w dwóch kie­runkach (poziomo i pio­nowo) zawiasy prze­gubowe zapew­niają optymalne warunki mon­tażu
  • Osłonki zawi­asów prze­gubowych z metalu z niewidocznymi śrubami mocującymi
  • Powłoka ferGUard*silber ofe­ruje długo­trwałe zabezpie­czenie powierzchni przed korozją

 

Wari­anty okuć

Szerokość

skrzydła we

wrębie [mm] 

Wysokość

skrzydła we

wrębie [mm] 

 Ciężar skrzydła w [kg] Wyko­nanie
drewno
GU-923
 500 – 1000  851 – 2350  130  3- do 7- częściowe
PCV
GU-923
 500 – 1000*  851 – 2350*  80*  3- do 7- częściowe*
Aluminium
GU-823
 500 – 1000*  851 – 2350*  80*  3- do 7- częściowe*

* zależnie od sys­temu pro­fili zakres stosowania może odbiegać od podanych danych