Okna Passive 90


 

 

Prezentacja


 

1. Klasyczna elegancja
ukazująca piękno naturalnego drewna.

2. listwa przyszybowa PrevaTop
precyzyjnie stabilizuje zespolenie szklane, całkowicie eliminując drgania spowodowane warunkami zewnętrznym.

3.Uszczelnienie obwodowe Deventer
poprawia szczelność okna, chroni przed naporem wiatru hałasem i kurzem

4. Szkło
zestaw szybowy dwukomorowy o parametrach izolacyjności cieplnej  od 0,4 W/m2K

5.Silikon neutralny
zapobiega wnikaniu w ramę skrzydła okna skroplin  pary wodnej od wewnątrz i wody opadowej od zewnątrz.

6. Aluminiowy okapnik skrzydła okna  Aluron
chroni skrzydło okna przed szkodliwym działaniem warunków zewnętrznych (promieniowanie UV, opady deszczu)

7.Aluminiowy okapnik ramy okna Aluron
odprowadza wodę opadową na zewnątrz domu

8.Wybranie pod parapet zewnętrzny
umożliwia łatwe odprowadzenie wody opadowej.

9.Wybranie pod parapet wewnętrzny,
które ułatwia montaż parapetów wewnętrznych

10.Drewno klejone
4-warstowo o grubości 90mm poprawia znacznie właściwości termiczne całego okna. 

 

 

 

Kolory


 

Sosna01 - Sosna


01 - Stara sosna

01 - Dąb

  

01 - Teak

  

01 - Kasztan

01 - Afromozja

 

01 - Palisander

01 - Grafit

01 - Złoty dąb

 

Meranti02 - Naturalny


02 - Stara sosna


02 - Dąb

  

02 - Teak

  

02 - Kasztan

02 - Afromozja

 

02 - Palisander

02 - Grafit

02 - Orzech

 

 

Dąb03 - Sosna


03 - Stara sosna

03 - Dąb

  

03 - Teak

  

03 - Kasztan

03 - Afromozja

 

03 - Palisander

03 - Grafit

 

 

 

 

Wyposażenie


 

Drewno, z którego produkowane są nasze okna  poddawane zostaje  bardzo skrupulatnej selekcji. Tarcica, którą stosujemy do naszych produktów jest starannie wysuszona, ponadto usuwane są wszystkie wady anatomiczne drewna( sęki, zawoje ,skręty włókien)

 

Do produkcji,okien Passive 88 używamy drewna klejonego 4 warstwowo na grubości (bez mikrowczepów), lub drewna klejonego na długości ( z mikrowczepami), oraz warstwowo na grubości – wszystko zależy od decyzji Klienta.

 

W skład wyposażenia standardowego wchodzą:


 Ciepła ramka Swisspacer,

 

która pozwala na oszczędność energii dla okna około 10%(dzięki likwidacji efektu mostka termicznego na krawędzi szyby), a także zapobiegająca skraplaniu się pary.

Ramka Swisspacer wykonana jest wykonana jest z najwyższej jakości tworzywa będącego wynikiem badań nad materiałami do zastosowań w programach kosmicznych.

 

 

 Klamka Sekustic

 

posiadająca opatentowany mechanizm blokujący uniemożliwiający manipulacje przy niej od zewnętrznej strony okna poprzez przesuwanie okucia obwiedniowego

 

 

 

 

 Okapnik termoizolacyjny Aluron

 

charakteryzujący się nowoczesnym systemem wzornictwa Soft Line i tłoczony ze stopów konstrukcyjnych spełniających najwyższe normy jakościowe i uszlachetniony procesem anodowania, dzięki czemu posiada bardzo wysoką odporność na korozję przy jednoczesnej bardzo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

 

 

 

Okucia


Obwiednia cen­tralna UNI-JET

Przemyślane w najdrobniejszym szczególe

 

 

Cleverle - rozwiązania techniczne, które tworzą inte­ligentny system: Wszystkie ele­menty obwiedni cen­tralnej są ze sobą zgrane, a stworzono je po to, by uprościć wyko­nanie, montaż i obsługę całości.

 

 

 

 

 

 

 

Od A jak automatyczny grzybek po Z jak zabezpie­czenie przed zatrz­askiwa­niem

 

Cleverle


Automatyczny grzybek „Cleverle” dopasowuje się do wie­lkości prze­s­trzeni wrębowej w zakresie od 8,5 do 15 mm w połączeniu ze stan­dardowym zaczepem: w celu zapewnienia łat­wiejszego mon­tażu i kon­s­erwacji.

 

 

 

Połączenie zatrzaskowe

 

Nie­zawodność i praktyczność dzięki zatrz­as­kowemu połączeniu zasuwnicy i rozwórki z zasuwnicą narożną.

 

 

 

Liniowe, przystosowane do automatycznej obsługi zawieszenie

 

Budować okna w sposób eko­no­mi­czny: liniowe zawies­zenie ułatwia obróbkę bezpośrednio na maszynie.

 

 

 

 

Tępe cięcie

 

Proste przedłużanie zasuwnic i rygli - bez użycia specjalnej sztancy: Ide­alne również do późniejszego przycięcia na budowie.

 

 

 

 

Zasuwnica rozwierno-uchylna o stałym położeniu klamki

 

Optymalne dla przyłączy modułowych: Stałą zasuwnicę rozwi­erno-uchylną można przedłużyć o 160mm.

 

 

 

 

Kontakt magnesowy

 

Dla kontroli stanu otwarcia i zamknięcia do VdS - klasa C są do dyspozycji różne ele­menty z mag­ne­sami.

 

 

 

 

Podnośnik skrzydła

 

Podnośnik unosi łagodnie skrzydło do położenia zamknięcia. Dzięki temu zapewnia komfor­tową obsługę i zapobiega niewłaściwemu wykorzys­taniu.

 

 

 

 

Jedna do wszystkiego: zasada obwiedni cen­tralnej

Dzięki obwiedni cen­tralnej kon­cern GU ofe­ruje uniwer­salny system okuć dla różnych kształtów okien oraz może być stosowany we wszystkich oknach tworzywowych, drew­nianych i alumi­niowych z rowkiem oku­ciowym 16 mm: począwszy od okien uchylno-rozwi­er­nych, poprzez okna wahadłowe aż po drzwi przesuwno-uchylne i przesuwno-składane. Dzięki niewielu dodat­kowym ele­mentom można uzyskać formy specjalne, takie jak łuk półko­listy, łuk koszowy czy ost­rołuk.

 

Racjo­nalnie magazyn­ować, pro­du­kować i zabudowywać

Dzięki uniwer­salnym zastosowa­niom obwiedni cen­tralnej wyko­nanie różnych sys­temów okuć staje się zbędne: Tym samym zmniejs­zają się wydatki na magazyn­owanie i domawianie pro­duktów oraz ulega uproszczeniu montaż. Ponieważ system nadaje się do zastosowania przy stosun­kowo niewie­lkiej ilości kompo­nentów o różnych rodzajach otworów, zapewnia tym samym nie tylko łatwy montaż, lecz redu­kuje także do minimum liczbę poszczególnych części.

 

Zaletą jest bezpie­czeństwo

Oprócz wygody w otwieraniu i zamykaniu ważną rolę w przypadku okuć do okien odgrywa również bezpie­czeństwo przed włama­niem. Sposób wyko­nania obwiedni cen­tralnej jest zawsze ten sam nie­zależnie od stan­dardu bezpie­czeństwa - począwszy od bezpie­czeństwa pod­stawo­wego aż po sprawdzone klasy ochrony przed włama­niem RC1 i RC2. Kon­figu­racja klas ochrony następuje głównie poprzez wybór różnych zaczepów.

 


 

Nawierzch­niowe sys­temy okuć dla okien z drewna

UNI-JET M i UNI-JET S

 


Dla okien i drzwi balko­no­wych drew­nianych mamy do dyspozycji okucia UNI-JET M i UNI-JET S z różnymi rozwiąza­niami strony zawi­asowej, poje­dyńczą lub podwójną puszką lub przykręcanym wspor­nikiem dolnym i górnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zawi­asowe ze wszystkimi detalami

 

Strona zawiasowa UNI-JET M 6/12

- M = milled (frezowane)

- Dla skrzydeł o mak­symalnej wadze do 130 kg

- Prze­s­trzeń wrębowa 12 mm

 

 

 

 

Strona zawiasowa UNI-JET M 8/12

- M = milled (frezowane)

- Dla skrzydeł o mak­symalnej wadze do 200 kg

- Prze­s­trzeń wrębowa 12 mm

 

 

 

 

Strona zawiasowa UNI-JET M 20/12

- M = milled (frezowane)

- Dla skrzydeł o mak­symalnej wadze do 130 kg

- Prze­s­trzeń wrębowa 12 mm

 

 

 

 

Strona zawiasowa UNI-JET M 6/4

- M = milled (frezowane)

- Dla skrzydeł o mak­symalnej wadze do 130 kg

- Prze­s­trzeń wrebowa 4 mm

 

 

 

 

Strona zawiasowa UNI-JET S

- S = screwed (mocowane śrubowo)

- Dla skrzydeł o mak­symalnej wadze do 130 kg

- Prze­s­trzeń wrębowa 12 mm

 

 

 

 

Zalety wzor­nictwa

 • Zwarta piękna forma
 • Wyso­kiej jakości powierzchnia dostępna z magazynu w kolorze białym i sreb­rnym, możliwość zamówienia innych kolorów
 • Duży wybór kolorów dla osłonek

Prosta obsługa

 • Łatwe w mon­tażu zabezpie­czenie trzpienia wspor­nika gór­nego
 • Wygodna trójwymia­rowa regulacja okuć
 • Łatwa regulacja bez konie­czności zdejmowania zaślepki dzięki elastycznej zaślepce maskującej usytuowanej w dolnym zawiasie
 • Wygodne wyciąganie trzpienia wspor­nika za pomocą regula­tora GU lub dostępnego w sprzedaży śrubokrętu

Możliwości zastosowania

 • Szerokość we wrębie skrzydła do 1700 mm i wysokość do 2800 mm
 • Mak­symalny udźwig okuć do 200 kg możliwy dzięki zawi­asom wrębowym dla skrzydeł o dużej wadze przy takim samym wyglądzie jak w wersji stan­dardowej
 • Wersja bez­progowa z zabudowanymi wyżej zawi­a­sami dla drzwi balko­no­wych i tarasowych
 • Wszystkie wersje okuć dostępne w wersji uchylno - rozwi­ernej
 • Zawiasy wrębowe do wyboru z lub bez hamulcem (hamowanie obrotu okna)

 

 

Przegląd pro­duktów

 

Oznaczenie

UNI-JET M

6/12

UNI-JET M

8/12 

UNI-JET M

20/12 

UNI-JET M

6/4 

 UNI-JET S
Prze­s­trzeń wrębowa [mm]  12  12  12  4  12
Położenie rowka [mm]  9/13  9/13  9  9/13  9/13
Przylga skrzydła [mm]  18/20  18/20  18/20  15/18  18/20
Sprawdzona nośność okuć [kg]  130  200  130  130  130
Maks. szerokość skrzydła we wrębie [mm]  1600  1700  1600  1600  1600
Maks. wysokość skrzydła we wrębie [mm]  2800  2800  2800  2800  2800
Przy określaniu danych dotyczących wymi­arów i wagi należy uwzględ­niać sporządzone każdo­r­azowo dia­gramy zastosowań.